PUBLIKÁCIE

listok
Na stiahnutie:
Ako vybrať

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

Čo vplýva na spotrebu tepla

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.

Ekonomicky najmenej náročné opatrenia sú spojené so zmenou správania v domácnosti. Každý môže začať napríklad tým, že si správne nastaví izbovú teplotu a bude hospodárnejšie využívať teplú vodu. Je viacero spôsobov, ako usporiť bez veľkých investícií a obmedzenia komfortu.

Výraznejšie zníženie nákladov na teplo možno dosiahnuť až po rekonštrukcii budov a vykurovacích systémov. V našich klimatických podmienkach je potrebné vykurovať domy najmenej štyri až päť mesiacov v roku, v horských oblastiach nezriedka šesť až osem mesiacov. Množstvo tepla potrebné na vykúrenie budovy závisí aj od toho, koľko tepla unikne vonkajšími obvodovými stenami, oknami, dverami, strechou a podlahou. Treba rátať s tým, že väčšina stavebných materiálov používaná v minulosti nie je schopná zabezpečiť energeticky hospodárnu prevádzku budovy. Tepelné straty, ktoré závisia od tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, sa dajú pomerne presne vyčísliť. Pracujú s nimi projektanti. Hoci ide o teoretické hodnoty, mali by vás zaujímať pred každým rozhodnutím o investícii do obnovy budovy i pri hľadaní najhospodárnejšieho spôsobu vykurovania.

Ak chcete vedieť, aké náklady skutočne potrebujete na zabezpečenie tepelnej pohody, mali by ste poznať aj reálnu energetickú bilanciu domu. Ako na to? Začnite monitorovať energetickú spotrebu svojej domácnosti, zaujímajte sa o možnosti a obmedzenia jednotlivých riešení a prečítajte si, čo očakávať od úsporných opatrení.

Kadiaľ a koľko tepla uniká do okolia?

KUR2-500.jpg

Až 1/2 spotrebovanej energie v byte

Priemerná ročná spotreba tepla v bežnej domácnosti v bytovom dome je približne 12 500 kWh (45 GJ). Z toho na vykurovanie pripadá zhruba 8 611 kWh (31 GJ).

KUR1-320.jpg

Až 3/4 spotrebovanej energie v dome

V rodinnom dome môže ročná spotreba tepla na vykurovanie predstavovať viac ako 75 % z celkovej spotreby energie. Sú tu preto výraznejšie možnosti úspor ako v byte.

KUR3-320.jpg

Sledujte spotrebu energie vo svojej domácnosti

Pravidelné sledovanie spotreby, a tým aj nákladov na energiu, je prvým krokom k úvahe o možných úsporách. Podrobné podklady o priebehu spotreby sú veľmi cenné pri navrhovaní závažnejších zásahov do vykurovacieho systému. Po realizácii úsporných opatrení si tak môžete ľahko overiť, aký efekt vám dané opatrenie prinieslo.

Relatívne ľahšie je to v rodinnom dome, kde môžete sledovať spotrebu elektriny i zemného plynu alebo iného paliva denne, týždenne alebo mesačne. V bytovom dome viete sledovať priebežnú spotrebu tepla, len ak máte samostatný merač tepla pre byt.
Pravidelné sledovanie spotreby energie vo vašej domácnosti sa vám vždy oplatí, aj keď iba v ročných intervaloch. Získate tak aspoň základný prehľad o finančných nákladoch na energiu.

Ako začať?

Urobte si prehľad spotrieb a nákladov za jednotlivé energetické médiá (elektrina, teplo a plyn). Ideálne je, keď máte k dispozícii hodnoty za fakturačné obdobia z posledných 2 až 3 rokov. Vytvorte si zároveň pomôcku na sledovanie vývoja nákladov za jednotlivé energetické médiá. Ak pracujete s počítačom, môžete využiť napríklad funkcie programu excel, stačí však aj zápisník s prehľadnou tabuľkou. Ak chcete mať reálny prehľad, vhodné je zapisovať a vyhodnocovať údaje pravidelne, aby ste vedeli porovnávať deň s dňom či týždeň s týždňom. Denné odpočty vám dajú informáciu o tom, ako sa správate v pracovný deň a ako cez víkend. Pri výkyvoch spotrieb viete príčinu identifikovať veľmi presne. Spotrebu sledujte súčasne s nákladmi, pretože ceny rôznych druhov energie sa líšia. Na základné porovnanie postačuje udávať priemerné ceny z predchádzajúceho obdobia. Neskôr si ich môžete prepočítať na aktuálne podmienky.

Aké spôsoby vykurovania a ohrevu vody sú najvýhodnejšie?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Určite sa neuspokojte len s tým, že si za málo peňazí „vylepšíte" spôsob výroby tepla. Pri rozhodovaní, aký spôsob výroby tepla alebo akú alternatívu k existujúcemu spôsobu zabezpečenia tepla si zvolíte, je potrebné v prvom rade poznať dostupnosť predpokladaného paliva alebo inej formy energie v mieste spotreby. Okrem počiatočnej investície treba zohľadňovať aj prevádzkové náklady. Dôležité je aj to, aký komfort požadujete. Pripravili sme pre vás informácie o možnostiach a obmedzeniach jednotlivých riešení. K dispozícii máte aj modelový príklad, ako by sa výsledok úsporných opatrení prejavil v konkrétnej domácnosti.

1 Ak má dom vymenené okná alebo je zateplený, je vhodné pôvodný plynový kotol nahradiť kondenzačným kotlom. Obehové čerpadlo je integrované v kotle. Teplá voda je pripravovaná v zásobníku, ktorý je pripojený priamo na vývody z kotla.

2 Po znížení potreby tepla na vykúrenie interiéru stačí už nižšia teplota vykurovacej vody. V takomto dome, môžete využiť pôvodné vykurovacie telesá, ktoré sa stali po obnove predimenzované, alebo radiátory so zväčšenou odovzdávacou plochou. Obe riešenia dokážu zabezpečiť využitie prevádzky kotla v kondenzačnom režime.

3 Pomocou termoregulačných ventilov možno regulovať teplotu v každej miestnosti podľa individuálnych požiadaviek. V legislatíve je odporúčaná teplota v obývacej miestnosti 21 °C (+ 3/ -1 °C).

4 Umiestnite nábytok tak, aby nebránil voľnému šíreniu tepla v miestnosti.

5 Priestorový termostat sníma teplotu v miestnosti a podľa potreby zapína kotol. Umožňuje časové nastavenie pre rôzne prevádzkové režimy vykurovania.

6 Vetrať sa oplatí krátko a intenzívne. Vzduch sa vďaka tomu rýchlo vymení bez toho, aby zariadenie a steny v miestnosti vychladli.

7 Pákové batérie podstatne skracujú čas potrebný na nastavenie požadovanej teploty vody a šetria množstvo teplej vody.

KUR4-640.jpg

Spotreba tepla klesá

V bytových domoch využíva dodávku tepla z centrálnych zdrojov necelá polovica domácností. Za posledných 15 rokov sa znížila potreba tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom o 40 %. Dôvodom bolo ukončenie odberu tepla priemyselnými odberateľmi a najmä zníženie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Príčin je viacero. Výrazné úspory sa dosiahli po hydraulickom vyregulovaní a inštalácii termoregulačných ventilov. Pokles dodávky tepla zásadne ovplyvnila aj zmena správania sa konečných spotrebiteľov. Šetrenie sa prejavilo najmä po inštalácii pomerových rozdeľovačov tepla. Významné zníženie súvisí aj s rozmachom zatepľovania bytových domov.

Ceny palív, elektriny a tepla

Ceny elektriny a zemného plynu sú približne rovnaké na celom Slovensku. Určité rozdiely môžu vzniknúť výberom iného dodávateľa. Pri zmene dodávateľa však treba byť obozretný. Nezabudnite si dobre preštudovať aj podmienky ukončenia zmluvy. Pozorne čítajte aj časti písané drobným písmom. Cena elektriny na vykurovanie závisí aj od produktu dodávateľa. Veľmi dôležitá môže byť tiež informácia o štruktúre ceny podľa spotreby v časových pásmach.

Ceny tuhých palív, napríklad uhlia alebo dreva, sú rôzne u každého obchodníka. Počítajte však aj s dopravnými nákladmi. Ak máte vhodné skladovacie priestory, môžete pri nákupe tuhých palív využiť množstevné a sezónne zľavy. Priebežný nákup suchého dreva počas vykurovacej sezóny sa môže výrazne predražiť. V prípade, že využívate štiepané drevo, napr. z urbáru, treba počítať s priestorom na jeho zásobu približne na 2 roky, aby mohlo dostatočne vyschnúť.

V bytových domoch do nákladov za teplo z individuálneho zdroja alebo z domovej kotolne treba okrem počiatočnej investície a nákladov na palivo započítať aj iné prevádzkové náklady, napríklad na povinné kontroly, servis a opravy kotla, na elektrinu potrebnú na prevádzku kotla a vykurovacej sústavy (obehového čerpadla), náklady na dopravu paliva, čistenie komína a podobne. Na všetky tieto položky treba myslieť najmä pri porovnávaní s cenou tepla od dodávateľov zo systémov centrálneho zásobovania teplom.

Cenu tepla pri centrálnom zásobovaní teplom (CZT) reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pozostáva z variabilnej a fixnej zložky maximálnej ceny tepla. Variabilná zložka súvisí s dodaným množstvom tepla, ktoré je merané na vstupe do domu. Táto zložka zohľadňuje ceny palív a elektriny, ktoré v posledných rokoch výrazne narástli. Fixná zložka ceny tepla súvisí s objednaným, respektíve zmluvne dohodnutým množstvom tepla na nasledujúci kalendárny rok (tzv. regulačný príkon). Zvyčajne sa regulačný príkon na ďalší rok určuje podľa skutočného dodaného množstva tepla v predchádzajúcom roku. Keď po zateplení bytového domu klesne spotreba tepla, zníži sa nielen platba za namerané množstvo tepla, ale aj regulačný príkon.

Koľko stojí 1 kWh tepla

Pri porovnávaní nákladov na teplo vyrobené z rôznych palív alebo z elektriny musíme poznať účinnosť zariadenia na výrobu tepla.

KUR5-320.jpg

Plynové kotly

Slovensko patrí medzi najviac plynofikované krajiny v Európe. Zemný plyn je dostupný pre viac ako 90 % populácie. V porovnaní s ostatnými druhmi fosílnych palív ho možno považovať za ekologické palivo. Technický vývoj kotlov na spaľovanie zemného plynu zaznamenal v posledných rokoch výrazný pokrok. Ak máte doma kotol starší ako 15 rokov, mali by ste vážne uvažovať o jeho výmene. Moderné plynové kotly s optimalizáciou spaľovacieho procesu vám môžu znížiť náklady na palivo minimálne o 10 až 15 %. Dosahujú pritom účinnosť vyššiu ako 94 %.

Pri kondenzačných kotloch môžu byť úspory ešte výraznejšie. Keďže dokážu využívať teplo z kondenzácie spalín, môžu mať účinnosť využitia energie v palive vyššiu ako štandardné kotly. Aby kotol mohol pracovať v kondenzačnom režime, teplota vody ako teplonosného média by mala byť čo najnižšia. Teplota spalín, pri ktorej dochádza ku kondenzácii pri spaľovaní zemného plynu, je približne 57 °C. Čím nižšiu teplotu pod touto úrovňou má voda na vstupe do kotla, tým lepšie sa využíva kondenzácia. A vďaka tomu klesá aj spotreba zemného plynu. Vhodný je najmä nízkoteplotný vykurovací systém s teplotami vstupu napríklad 45 °C a výstupu 30 °C.

Nové kondenzačné kotly môžete využiť aj v starých systémoch. V minulosti boli vykurovacie systémy väčšinou projektované na teplotný spád 90/70 °C. No kondenzačný kotol napojený na takúto vykurovaciu sústavu by bol prevádzkovaný v kondenzačnom režime iba na začiatku a na konci vykurovacieho obdobia, keď na vykurovanie stačia nižšie teploty vykurovacej vody. V čase prevádzky na maximálny výkon by pracoval v režime ako nízkoteplotný kotol. Ak však vymeníte okná za nové, prípadne zateplíte vonkajšie obvodové steny, pôvodné vykurovacie telesá sa stanú predimenzovanými a na dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu im bude stačiť nižšia teplota vykurovacej vody. To pozitívne ovplyvní prevádzku kondenzačného kotla. Pozor však na čistotu vykurovacej vody a jej množstvo prúdiace cez navrhovaný kotol. Ďalšou možnosťou je využiť nízkoteplotné radiátory so zväčšenou odovzdávacou plochou.

Ak kúpite kondenzačný kotol, snažte sa ho využiť aj na prípravu teplej vody. Na jej ohrev potrebujete nižšiu teplotu vody ako ste používali pri vykurovaní s pôvodným teplotným spádom. Kotol potom bude častejšie pracovať v kondenzačnom režime. Dajte však pozor na nastavenie teploty pri ohreve teplej vody. Čim nižšia je teplota teplej vody, tým je prevádzka kotla efektívnejšia.

Za čo sa platí pri plyne

Vedeli ste, že už niekoľko rokov neplatíte dodávateľovi za objem spotrebovaného zemného plynu v m3, ale za kWh energie v palive? Pri výpočte energie v zemnom plyne sa nepoužíva výhrevnosť, ale spaľovacie teplo. Dôvod? Pri jeho spaľovaní vznikajú spaliny, ktoré obsahujú CO2, vodu a malé množstvo iných splodín. Voda sa v spalinách nachádza vo forme pary. Teplo v nej obsiahnuté sa môže získať späť v kondenzačných kotloch tým, že para skondenzuje a odovzdá teplo vode na vykurovanie alebo ohrev vody. Toto teplo predstavuje rozdiel medzi výhrevnosťou a spaľovacím teplom (približne 10,6 %).

Kotly na biomasu

Spaľovanie dreva pri vykurovaní rodinných domov má na Slovensku najdlhšiu tradíciu. Využívanie dreva na vykurovanie mierne kleslo po plošnej plynofikácii, ale v posledných rokoch výrazne narastá. Dôvodom je zvyšovanie cien zemného plynu, ale aj dostupnosť novej spaľovacej techniky. Po pripočítaní nákladov na dopravu výhoda nízkej ceny nemusí byť v porovnaní s komfortom pri zabezpečovaní tepla, napríklad spaľovaním zemného plynu, prvoradá.

Pri starších roštových kotloch, ktoré pôvodne slúžili na spaľovanie uhlia, je účinnosť len okolo 55 – 65 %. Moderné kotly na spaľovanie dreva dosahujú však účinnosti porovnateľné s účinnosťami starších plynových kotlov.

Ak máte k dispozícii kusové, palivové drevo, používajte splyňovacie kotly. V týchto kotloch sa spaľuje „drevoplyn", ktorý sa z dreva uvoľní v prvej fáze spaľovania. Tieto kotly dosahujú účinnosť aj viac ako 84 %. Oproti spaľovaniu dreva v klasických kotloch na tuhé palivá môžete len na nákladoch na drevo usporiť viac ako 30 % ročne. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje približne 250 € za rok. Pri cene splyňovacieho kotla približne 1 500 € sa vám investícia vráti zhruba za šesť rokov. Aby ste splyňovací kotol využívali efektívne, odporúča sa doplniť vykurovací systém akumulačnou nádržou. Teplo sa potom produkuje pri vyššej účinnosti a vhodná regulácia sa postará o jeho optimálne využitie na vykurovanie a prípadne ohrev vody.

Výrazne komfortnejšie ako spaľovanie kusového dreva je spaľovanie drevných peliet. Tu možno dosiahnuť účinnosť spaľovania aj 90 %. Pelety sa zo zásobníka dopravujú do kotla automaticky. Dobre uskladnené pelety majú pomerne vysokú a konštantnú výhrevnosť. Kotly majú zásobník paliva na niekoľko dní až týždňov, podľa potreby tepla, ktorá závisí aj od vývoja vonkajšej teploty. Cena kotlov na spaľovanie peliet je však oproti cenám splyňovacích kotlov viac ako dvojnásobná.

Pozor na rozdielnu vlhkosť a mernú hmotnosť dreva

Ak chcete hospodárne spaľovať drevo, jeho vlhkosť by nemala byť vyššia ako 30 %. Takú vlhkosť drevo dosiahne pri vonkajšom skladovaní približne za dva roky. Rozličné druhy dreva majú pri rovnakej vlhkosti síce skoro rovnakú výhrevnosť, no ich merná hmotnosť býva rozdielna. Napríklad pri 15 %-nej vlhkosti má bukové drevo mernú hmotnosť 720 kg/m3, ale smrekové drevo iba 470 kg/m3. Z toho vyplýva, že na získanie rovnakého množstva energie je potrebný menší objem bukového dreva ako smrekového. Nezabudnite, že od druhu dreva závisí výber vhodného priestoru na skladovanie a aj to, ako často treba drevo do kotla nakladať.

Krby

Aby sa znížili náklady na vykurovanie, často sa okrem zemného plynu používa aj spaľovanie dreva v krbových kachliach, klasických krbových vložkách a teplovodných alebo teplovzdušných krbových vložkách. Tieto zariadenia umožňujú podľa konštrukčného prevedenia spaľovať kusové drevo, drevné brikety aj pelety. Účinnosť spaľovania dreva a tepelný výkon ovplyvňuje kvalita dreva, najmä jeho vlhkosť. Zásadnú úlohu zohráva aj regulácia spaľovania, ktorá je väčšinou manuálna. Účinnosť je preto vo veľkej miere závislá aj od správnej obsluhy. Pri krboch sa účinnosti pohybujú od 20 % v otvorenom kúrenisku, až po 86 % v krbe s ohniskom so sekundárnym spaľovaním a vodným výmenníkom.

Pri rozhodovaní o využívaní niektorého z týchto zariadení zvažujte, či vám neprekáža nosenie dreva a vynášanie popola. Zároveň sa treba zmieriť s prachom, ktorým môže byť zaťažovaný obytný priestor. Počítajte aj s tým, že sa musíte naučiť dobre ovládať reguláciu primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu a komínovej klapky, čím môžete čiastočne regulovať tepelný výkon. Len tak budete mať okrem tepelnej pohody pod kontrolou aj náklady na vykurovanie.

Miera spotreby dreva v závislosti od vlhkosti

KUR6-320.jpg

Závislosť výhrevnosti dreva od obsahu vlhkosti

KUR7-320.jpg

Spaľovať vlhké drevo sa nevypláca

O tom, koľko zaplatíte za vykurovanie, rozhoduje okrem účinnosti spaľovania dreva aj jeho výhrevnosť.

Dva kilogramy suchého dreva alebo štyri kilogramy mokrého dreva majú približne rovnakú výhrevnosť, ako m3 zemného plynu.

Čerstvé drevo môže mať 50 % a viac vlhkosti. Keď spaľujeme vlhké drevo, veľká časť jeho energie sa minie na odparenie tejto vlhkosti. Komín sa môže rýchlejšie zanášať sadzami a zvyšuje sa pravdepodobnosť dechtovania v splyňovacích kotloch. Dôsledkom je čpavý zápach, ktorý je nepríjemný najmä pri umiestnení splyňovacieho kotla blízko obytných priestorov.

Slnečná energia

Každý dom cez okná a presklené časti „pasívne“ využíva slnečnú energiu. Aktívne môžu slnečné energetické zisky pri zabezpečení tepelnej pohody zhodnotiť predovšetkým novostavby alebo budovy, ktoré boli aj v tejto súvislosti zásadnejšie rekonštruované. K tomu výrazne prispievajú napríklad termoregulačné ventily na radiátoroch alebo komplexný riadiaci systém pri plošných vykurovacích systémoch. Pri nízkoenergetických a pasívnych domoch energetické zisky pokrývajú podstatnú časť potreby tepla. Na klasický spôsob vykurovania sú takéto domy odkázané iba počas malej časti roka.

Slnečné kolektory

Počet inštalácií slnečných kolektorov využitých na ohrev vody v poslednom období narástol aj vďaka štátnym dotáciám, ktoré boli k dispozícii v rokoch 2009 až 2011. V súčasnosti je na trhu dostatok kvalitných plochých alebo trubicových kolektorov s odhadovanou životnosťou 25 až 30 rokov. Mnoho nadšencov slnečnej energie sa mylne domnieva, že zo solárneho systému dokážu získať dostatok energie aj na celkové vykurovanie domácnosti. No aj pri dobre izolovaných objektoch vybavených nízkoteplotným vykurovacím systémom možno zvyčajne pokryť 15 až 30 % z ročnej potreby tepla na vykurovanie. Navyše, počas vykurovacieho obdobia je nižšia intenzita slnečného žiarenia. Na zabezpečenie väčšieho množstva tepla by boli nutné aj rozsiahlejšie systémy. Pri nich je však horšia ekonomická návratnosť a vzniká aj problém, čo s väčším prebytkom tepla v čase,
keď vykurovať netreba.

Pri rozhodovaní o využívaní slnečných kolektorov iba na ohrev vody by ste mali v prvom rade zvážiť, kde a ako ich umiestniť. Najlepšia je orientácia na juh až juhozápad pri sklone od 30° do 50°. Štvorčlenná domácnosť na ohrev vody potrebuje kolektory s plochou približne 6 m2. Veľkosť plochy by mala byť nadimenzovaná tak, aby energetický zisk zo Slnka pokryl približne 40 až 60 % potreby tepla na ohrev vody. Uvedené odporúčanie, samozrejme, platí iba pri optimálnom umiestnení slnečných kolektorov.

Ako zistiť, či sa investícia do Slnka vráti?


Investičné náklady inštalácie solárnej zostavy s plochou kolektorov 6 m2 vrátane 300 l zásobníka a systému riadenia sú približne 3 000 €. Pri životnosti zariadenia 25 rokov a ročnom energetickom zisku 400 kWh/m2 kolektorovej plochy, budú náklady na teplo približne 0,052 €/kWh. Teplo vyrobené zo zemného plynu s ročnou účinnosťou kotla 82 % stojí približne 0,0663 €/kWh a pri zásobníkovom ohreve vody elektrinou v nízkej tarife zaplatíte 0,112 €/kWh. Orientačná návratnosť investície do zostavy využívanej na ohrev vody pri náhrade elektriny bude 12 rokov a pri náhrade plynu okolo 19 rokov. Na mieru návratnosti má zásadný vplyv množstvo spotrebovanej vody. Pri väčšej spotrebe sa návratnosť znižuje.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo využíva ako hlavný zdroj energie nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia - zo vzduchu, zeme, povrchovej alebo podzemnej vody. Teplo zo zdroja s nižšou teplotou dokáže transformovať na užitočné teplo dodávané pri vyššej teplote. Na pohon kompresora tepelného čerpadla používa väčšinou elektrinu a v menšej miere zemný plyn. Do spotreby treba započítať aj obehové, prípadne studňové čerpadlá, ventilátor a iné elektrické zariadenia. Pri spotrebe 1 kWh energie tepelné čerpadlo vyprodukuje 2 až 5 kWh tepla.

Pomer medzi skutočne vyrobeným teplom a všetkou energiou spotrebovanou za ročné obdobie udáva sezónne výkonové číslo, ktoré sa najčastejšie označuje skratkou SPF (Seasonal Performance Factor). To vypovedá o výsledkoch systému ako celku a býva obvykle nižšie ako COP, ktoré je určené iba z pomeru ročnej spotreby energie samotného čerpadla a ročnej energie na výstupe. Pri rozhodovaní o inštalácii tepelného čerpadla treba brať do úvahy, či má dom dobré tepelnoizolačné vlastnosti a či je vykurovacia sústava nízkoteplotná, t. j. s teplotou vykurovacej vody maximálne do 50 °C. Len v takom prípade možno dosiahnuť priaznivé celoročné výsledky. Je však paradoxom, že pri dome s veľmi nízkou potrebou tepla sa návratnosť investície do tepelného čerpadla predĺži. Pre malú potrebu tepla je to relatívne drahá investícia.

Nevýhodou inštalácie tepelných čerpadiel sú zatiaľ vysoké investičné náklady v porovnaní s ostatnými zariadeniami na výrobu tepla. Ročné prevádzkové náklady sú v súčasnosti, keď je cena elektriny pre domácnosti trikrát vyššia ako cena plynu, porovnateľné s kvalitnými kondenzačnými kotlami. Zjednodušene sa dá povedať, že vhodne navrhnutá sústava s tepelným čerpadlom dosiahne menšie náklady na vykurovanie ako vykurovacia sústava s kondenzačným kotlom, ak je SPF sústavy aspoň 3. Ak sa cena elektriny zníži a cena plynu zachová alebo zvýši, náklady na tepelné čerpadlá sa budú vracať rýchlejšie. Ak využívate na vykurovanie elektrický kotol, mali by ste pouvažovať nad jeho výmenou za tepelné čerpadlo. Čaká vás minimálne 60-percentná úspora nákladov za spotrebovanú elektrinu.

Čo je COP?

Výkonové číslo („Coefficient of performance" - COP) je pomer medzi vyrobenou a spotrebovanou energiou. Udáva teoretickú účinnosť získavania tepla pri stanovených podmienkach. Čím je výkonové číslo vyššie, tým viac tepla môže tepelné čerpadlo vyrobiť na jednotku spotrebovanej energie. Efektívnosť prevádzky priamo ovplyvňuje teplota média primárneho zdroja tepla na vstupe do tepelného čerpadla, ako aj výstupná teplota vody do vykurovacieho systému. Teploty sa v reálnej prevádzke počas roka môžu výrazne meniť. Platí to najmä v prípade tepelných čerpadiel vzduch-voda. Tie majú najnižšie hodnoty výkonového čísla a sú zároveň investične najlacnejšie. Najefektívnejšie pracujú čerpadlá typu podzemná voda-voda.

Správajme sa šetrne, ale rozumne

Začať šetriť sa dá hneď aj bez veľkých investícií do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností budovy alebo drahej výmeny vykurovacieho systému a kotla. Ako na to?

Využívajte možnosti, ktoré vám dáva hlavica termoregulačného ventila
Na teplotu v miestnosti reaguje hlavica, ktorá ovláda termoregulačný ventil, a tým ovplyvňuje prietok vykurovacej vody. Preto je nutné, aby bola dobre obtekaná vzduchom. Ak je skrytá pod krytom vykurovacieho telesa, závesom, záclonou alebo kusom nábytku, sníma teplotu iba v prehriatom priestore v jej okolí. Ak je táto teplota vyššia ako teplota nastavená na hlavici, regulačný ventil zatvorí prívod vody do radiátora, a to bez ohľadu na skutočnú teplotu v celej miestnosti. K dispozícii sú už aj hlavice s oddeleným snímačom, ktorý sa dá namontovať na stenu do vzdialenosti 2 až 5 m od vykurovacieho telesa.

Maximálna dosiahnuteľná teplota je závislá od teploty vykurovacej vody. Rozpätie nastaviteľných teplôt sa líši podľa typu termoregulačného ventilu s hlavicou. Škála nastavenia zodpovedá spravidla rozsahu vnútorných teplôt od 12 °C do 26 °C. Ako dosiahnuť tepelnú pohodu a nemrhať energiou? Najcitlivejšie budú vaše radiátory reagovať na teplotu v miestnosti, ak hlavice necháte nastavené okolo stupňa 3. To vám zabezpečí primeranú tepelnú pohodu aj v miestnostiach, kde sa zdržujete najviac.

Ako, kde a prečo nastaviť termoregulačné hlavice

KUR8-640.jpg

Akú teplotu nastaviť

Neprekurujte zbytočne obytné miestnosti. Každé zvýšenie teploty o jeden stupeň Celzia nad odporúčanú teplotu predstavuje približne 6 % energie navyše. Teplotu v miestnosti neznižujte neprimeraným vetraním, ale privretím ventilov, ktoré obmedzia výkon vykurovacieho telesa. Ak odchádzate v zime na dovolenku, stačí udržiavať teplotu 16 – 18 °C. Určite nevypínajte kúrenie úplne. Je totiž podstatne drahšie vykúriť celkom studenú a vlhkú miestnosť, ako v nej udržiavať minimálnu teplotu.

Odporúčané teploty

  • obývacia izba, jedáleň, detská izba, spálňa 21 °C
  • kuchyňa 20 °C
  • kúpeľňa 24 °C
  • WC 20 °C
  • vykurované predsiene a chodby 15 °C
  • vykurované schodiská 10 °C

Regulácia vykurovania je výhodná a dôležitá

Vymeňte staré ventily
Výmena nefungujúcich ventilov na vykurovacích telesách za termoregulačné ventily môže pri optimálnom nastavení ročne usporiť až 15 % tepla na vykurovanie. Výmena piatich starých ventilov za termoregulačné ventily stojí asi 160 €. Pri predpokladanej ročnej spotrebe tepla na vykurovanie v byte 12 500 kWh a cene tepla 0,09 €/kWh sa investícia vráti späť za menej ako dve vykurovacie sezóny.

Zabezpečte si ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacej vody
Regulácia teploty vykurovacej vody v závislosti od vonkajšej teploty môže byť uskutočňovaná napríklad znížením výkonu kotla zmiešaním vykurovacej vody so spiatočkou pomocou trojcestného ventilu. Toto však nie je vhodné pri kondenzačných kotloch, kde potrebujeme čo najchladnejšiu vodu na vstupe do kotla. Dôležité je umiestnenie vonkajšieho teplomeru na zatienenom mieste, najlepšie na severnej stene tak, aby bol zabezpečený proti vplyvu vetra. Napríklad pri vonkajšej teplote -15 °C pri klasickom vykurovaní radiátormi sa odporúča rozdiel teplôt medzi výstupom vody z kotla a spiatočkou, tzv. teplotný spád, 90/70 °C, pri 0 °C je to 63/51 °C a pri +12 °C môže byť postačujúci teplotný spád iba 35/32 °C. Takto sa zabezpečí odber len takého množstva tepla, aké je potrebné na krytie tepelných strát a zabráni sa zbytočnému prekurovaniu.

Rozšírte reguláciu podľa tepelných ziskov
Ak je vykurovanie technicky prispôsobené tak, že reguláciou možno obmedziť teplotu vykurovacej vody do určitej časti budovy (zóny), ktorá má napr. vyššie tepelné zisky, odporúča sa použiť zónovú reguláciu najmä pre tú časť domu, ktorá je orientovaná na slnečnú stranu (juh).

Využívajte termostat s časovým spínačom
Reguláciu vykurovania pomocou vnútorného termostatu treba využiť všade, kde je to možné. Termostat sa umiestňuje v takzvanej referenčnej miestnosti, podľa ktorej sú vykurované aj ostatné časti domu. Termostat eviduje rozdiel medzi nastavenou teplotou a skutočnou teplotou a vysiela signál na riadenie kotla. Praktický je termostat s voliteľným časovým režimom. Umožňuje automatickú reguláciu počas rôznych časových úsekov s rozdielnou požadovanou teplotou, napríklad v noci, počas neprítomnosti v byte a podobne. Je to investícia, ktorá sa vráti už v prvom roku používania.

Nezabudnite na odvzdušnenie

Na začiatku vykurovacej sezóny nezabudnite na odvzdušnenie. Skontrolujte vykurovaciu sústavu a odvzdušnite radiátory. Vtedy naplno otvorte termoregulačné ventily, aby sa vykurovacia sústava mohla riadne naplniť vodou a odvzdušniť.

Vetrajte krátko a intenzívne

Dôvodom vetrania je nevyhnutná výmena vzduchu, ktorá zabraňuje hromadeniu škodlivých látok v miestnosti. Keďže vzduch vo vnútri budovy je vo vykurovacom období teplejší ako vonkajší, dochádza k určitej strate tepla. Ako teda vetrať? Tak aby sa neochladili steny a vnútorné zariadenie.

Hygienické kritérium hovorí, že za jednu hodinu sa musí vymeniť minimálne polovica objemu vzduchu v obývanej miestnosti. Takáto výmena vzduchu je však v rozpore s hospodárnym využívaním tepla pri vykurovaní. Staré konštrukcie okien spôsobovali svojimi netesnosťami až nadmernú výmenu vzduchu v miestnosti, hlavne pri veternom počasí. Pri súčasných moderných oknách je situácia opačná, prirodzená infiltrácia je nedostatočná. Lepšie riešenie je mať dobre zaizolované okná a potrebnú výmenu vzduchu zabezpečiť pravidelným krátkym a intenzívnym vetraním. Najefektívnejšie je otvoriť okná na rôznych stranách budovy. Pri takto vytvorenom prievane je vďaka rýchlej výmene takmer celého objemu vzduchu tepelná strata spojená s vetraním menšia, ako pri pomalej výmene vzduchu infiltráciou.

Tepelná strata nie je daná len tepelnou kapacitou vzduchu. Značná časť tepla, ktoré do miestnosti uvoľňujú ľudia, je vo forme tzv. latentného tepla vodnej pary (teplo potrebné na odparenie vody). Podobne to platí pre teplo uvoľnené do priestoru pri praní, sprchovaní, varení, sušení bielizne a pod. Výmena vzduchu so sebou odnáša vo forme vlhkosti aj časť tepelných ziskov. Aká veľká strata to bude, závisí hlavne od toho, koľko vzduchu sa vymieňa a akým spôsobom. Treba si uvedomiť, že v zimnom období je vonkajší vzduch menej vlhký ako v lete a dlhodobé vetranie znižuje vlhkosť. Pozor však na ochladzovanie stien, kde môže následne dochádzať až ku kondenzácii a tvorbe plesní.

Pri riadenom vetraní dochádza k výmene vzduchu tak, že z odvádzaného vzduchu z vetraného priestoru sa odoberá teplo, ktorým sa ohrieva privádzaný čerstvý vzduch. Podmienkou na využívanie takého systému vetrania je dobrá tesnosť okien a vonkajších dverí. Tieto systémy vetrania sa väčšinou využívajú pri novostavbách domov a hlavne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch.

Vlhkosť vzduchu

Tepelná pohoda vo vykúrenej miestnosti do veľkej miery závisí od vlhkosti vzduchu. Je vhodné udržovať vlhkosť vzduchu na úrovni 50 – 65 % pomocou odparovačov vody, kvetov, akvárií a pod. Vlhkosť vzduchu a vetranie má priamu spojitosť s vykurovaním. Pamätajte na to, že pri vlhkosti vzduchu 30 % a teplote 23 °C máme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 60 %. Ušetríte pritom 12 % tepla.

Teplá voda je komfort, za ktorý si treba priplatiť

Priemerná ročná spotreba teplej vody v domácnosti na Slovensku je približne 16 m3 na osobu. Denne spotrebuje jedna osoba v priemere 40 až 75 l teplej vody. Požadovaná teplota teplej vody je v rozmedzí 45 - 55 °C. Pre efektívne využívanie energie je dôležitý spôsob jej ohrevu.

Prietokový ohrev vody je vhodné použiť pri nízkej spotrebe vody a malom počte odberných miest. Voda sa ohrieva priamo v mieste jej spotreby. Ohrev sa začne okamžite pri vypúšťaní vody z batérie, nevznikajú tepelné straty a je tiež hygienickejší, pretože voda sa okamžite spotrebuje a neskladuje sa v zásobníku, kde sa môže dariť baktériám, ako je napríklad Legionella. Nevýhodou je však nižší užívateľský komfort. Množstvo a teplota vody sú priamo úmerné prietoku vody a výkonu ohrievača. Napríklad prietokový ohrievač na jeden plnohodnotný výtok teplej vody v sprche musí mať tepelný výkon minimálne 14 až 17 kW.

Zásobníkový ohrev vody dokáže jednorazovo pokryť aj väčšiu spotrebu teplej vody so stabilnou teplotou na výstupe. Ohrev vody môže byť priamy alebo nepriamy. Priamy ohrev je nezávislý od zdroja tepla na vykurovanie. Elektrické výhrevné teleso alebo plynový horák je umiestnený v zásobníkovom ohrievači. Pri nepriamom ohreve je zásobník ohrievaný vykurovacou vodou z kotla pomocou zabudovaného alebo externého výmenníka. Pri starších zariadeniach môže byť tento spôsob neefektívny v letných obdobiach pre vysoký výkon kotla, ktorý potom pracuje s nižšou účinnosťou. Vhodným riešením sú takzvané bivalentné zásobníky vybavené výhrevným telesom aj možnosťou ohrevu pomocou vodného výmenníka. Takéto zásobníky sa využívajú aj pri ohreve vody slnečnou energiou alebo tepelným čerpadlom.

Centrálna príprava teplej vody sa využíva v systémoch centrálneho zásobovania pre väčší počet odberateľov. Pripravuje sa v prietokových alebo zásobníkových ohrievačoch alebo v ich kombinácii. Pri dodávke v cirkulačnom potrubí neustále prúdi teplá voda. Cirkulácia umožňuje jej okamžitú dostupnosť v požadovanej kvalite aj na najvzdialenejšom výtoku. Tento komfort však niečo stojí. Dodávka teplej vody patrí medzi najdrahšie služby spojené s bývaním. V niektorých domácnostiach môžu byť náklady na teplú vodu vyššie ako na vykurovanie, napríklad po zateplení domu. Merná spotreba tepla na ohrev vody sa pohybuje v rozmedzí od 70 do 140 kWh/m3 v závislosti od miesta jej prípravy a spotrebovaného množstva. So znižujúcou spotrebou teplej vody stúpa merná spotreba tepla na jej ohrev a rastú náklady na 1 m3 teplej vody.

Náklady na ohrev vody

Náklady na ohrev vody závisia od spôsobu jej prípravy. Pri súčasných cenách elektriny a zemného plynu je najlacnejší prietokový ohrev vody zemným plynom. Naopak nákladovo najnáročnejší je zásobníkový ohrev vody elektrinou.

Orientačné náklady na ohrev vody bez nákladov na vodu

KUR9-320.jpg

Ako znížiť energetickú náročnosť ohrevu vody

Znížte tepelné straty cirkulačných rozvodov teplej vody v bytových domoch
V panelových bytových domoch sa veľká časť tepla na ohrev teplej vody spotrebuje na pokrytie „cirkulačných strát". Najmä v nočných hodinách sa podstatná časť tepla minie práve na pokrytie týchto strát. Tam, kde nie sú zaizolované rozvody a príprava teplej vody sa realizuje mimo budovy, môžu tieto straty pri neprerušovanej dodávke dosahovať 50 až 80 % z tepla spotrebovaného na jej ohrev. Zaizolovaním rozvodov, predovšetkým "stúpačiek" v domových šachtách, sa časovo riadenou dodávkou a dodržaním požadovanej teploty teplej vody dajú tieto straty znížiť na úroveň 15 až 20 %. Na zabezpečenie predpísanej teploty vody u všetkých konečných spotrebiteľov je dôležité, aby distribučné systémy teplej vody boli hydraulicky vyregulované.

Vyberte správnu veľkosť zásobníka na ohrev vody
Predimenzovaným zásobníkom teplej vody zvyšujete spotrebu energie na jej ohrev a pre zbytočne veľký objem sú vyššie aj straty tepla cez povrch. Neexistuje univerzálny návod, aký veľký zásobník máte použiť. Jeho veľkosť závisí predovšetkým od počtu a veku osôb v domácnosti, ich hygienických návykov, spôsobu ohrevu a dĺžky rozvodov. Pri orientačnom návrhu veľkosti zásobníka na ohrev môžete uvažovať s dennou spotrebou teplej vody pre dospelú osobu 50 l a pre dieťa 25 l. Pre štvorčlennú rodinu s dvoma deťmi je potom odporučený objem zásobníka pri elektrickom ohreve 150 l. Ak sú miesta spotreby teplej vody vzdialené od zásobníka viac ako dva metre, je potrebné, aby rozvody teplej vody boli kvalitne zaizolované.

Úsporní pomocníci

Pákové batérie skracujú čas potrebný na nastavenie požadovanej teploty vody. Oproti klasickým batériám sú približne o 30 % úspornejšie.

Perlátory umožňujú premiešavanie vody so vzduchom, znižujú prietokové množstvo vody, zvyšujú objem toku vody a rýchlosť jej prúdenia. Použitím perlátorov môžete ušetriť až 20 % vody.

Termostatické batérie automaticky miešajú teplú a studenú vodu podľa nastavenej požadovanej teploty vody na výtoku.

Sprchovacie hlavice s nastaviteľným prietokom usmerňujú prietok vody cez nastaviteľný počet dýz. Zvyšuje sa rýchlosť prúdu vody a znižuje sa jej spotreba.

Ako overiť, či efektívne hospodárite s teplom pri vykurovaní

Ak si chcete overiť, či efektívne hospodárite s teplom pri vykurovaní, mali by ste zistiť vašu energetickú náročnosť na vykurovanie. V rodinných domoch väčšinou poznáte spotrebované množstvo paliva a celkové náklady za určité obdobie. Ako ale vypočítať množstvo tepla, ktoré bolo spotrebované vo vašom dome? Spotrebované množstvo paliva za rok treba predeliť množstvom paliva, ktoré je potrebné na výrobu jednotky tepla – kilowatthodiny (kWh). Pri prepočte si môžete pomôcť údajmi z nasledujúcej tabuľky. Potrebné množstvá paliva sú však len orientačné a platia iba pri uvedenej účinnosti využitia energie obsiahnutej v danom palive. Pri elektrine nie je takéto prepočítavanie potrebné. Váš elektromer priamo uvádza hodnotu v kWh.

Potrebné množstvo paliva (energie) na výrobu 1kWh tepla

KUR10-640.jpg

Ak sa kotol používa aj na ohrev vody, pri stanovovaní množstva tepla na vykurovanie treba odpočítať spotrebu tepla na ohrev vody. Pre zjednodušenie možno rátať so spotrebou približne 70 kWh tepla na ohrev 1 m3 vody. Ak nepoznáte ročnú spotrebu ohrievanej vody, uvažujte so spotrebou teplej vody cca 16 m3 na jednu osobu.

Kedy plytváte teplom

Orientačnú energetickú náročnosť na vykurovanie domu vypočítate, ak ročnú spotrebu tepla predelíte podlahovou obytnou plochou. Keď je tento údaj väčší ako 150 kWh/(m2.rok), mali by ste sa zamyslieť nad opatreniami, ktoré znižujú spotrebu energie. Údaj menší ako 100 kWh/ (m2.rok) poukazuje na to, že spotreba energie na vykurovanie vám nie je ľahostajná.

Energetická náročnosť vykurovania domu

KUR11-320.jpg

Pusťme sa do investičných úsporných opatrení

V našom modelovom rodinnom dome býva štvorčlenná rodina, ktorá sa rozhodla investovať do zníženia spotreby energie. Pripravili sme príklad, ktorý naznačuje, aký efekt môžete očakávať, ak zrealizuje jednotlivé úsporné opatrenia. Nezabudnite, že poradie realizácie opatrení má svoju logiku. Nie je dobré vymeniť starý kotol za nový predtým, ako zateplíte. Po zateplení vám totiž bude stačiť kotol s výrazne nižším výkonom.

Pôdorys nášho modelového domu, ktorý má podlahovú plochu 200 m2, nájdete v letáku na str. 5. Vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti pôvodne zabezpečoval kotol na zemný plyn s účinnosťou 82 %. Ročná spotreba zemného plynu pred realizáciou úsporných opatrení bola 4 290 m3. V dome boli najskôr vymenené vonkajšie dvere a okná, neskôr bola zateplená strecha a vonkajšie obvodové steny. Po znížení potreby tepla si majitelia nechali nainštalovať slnečné kolektory na ohrev vody a zároveň vymenili starý plynový kotol za nový kondenzačný s účinnosťou 96 %. Po realizácii úsporných opatrení sa ročná spotreba zemného plynu znížila o 56,3 % na 1 875 m3. Energetická náročnosť vykurovania klesla zo 146,4 kWh/(m2.rok) až na 80,8 kWh/(m2.rok). Celkové náklady na vykurovanie pritom klesli zhruba o 45 %.

Ako sa znižovala spotreba zemného plynu (m3) a energie (kWh) po realizácii úsporných opatrení

KUR12-640.jpg

Ako vyrátať energetickú náročnosť vykurovania?

Z grafu na strane 17 vyplýva, že potrebné množstvo paliva, v našom prípade zemného plynu, na výrobu jednej kWh tepla s účinnosťou využitia energie 82 % je 0,1271 m3. Vypočítané množstvo vyrobeného tepla je 33 767 kWh (4 290 m3 / 0,1271 m3.kWh-1). Z toho treba odrátať spotrebu tepla na ohrev vody. Predpokladáme, že štvorčlenná domácnosť spotrebovala za rok 4 480 kWh tepla na ohrev 64 m3 vody (4 osoby x 16 m3 x 70 kWh). Množstvo tepla, ktoré sa spotrebovalo iba na vykurovanie, je potom 29 287 kWh (33 767 kWh - 4 480 kWh). Ak takto vypočítaný údaj predelíte podlahovou obytnou plochou, dostanete orientačnú energetickú náročnosť vykurovania vášho domu. V našom prípade je to 146,4 kWh/(m2.rok) (29 287 kWh / 200 m2).

Ako sa dajú ušetriť náklady na vykurovanie a ohrev vody

KUR13-640.jpg

1 Do celkových ročných nákladov za spotrebovaný zemný plyn je nutné okrem nákladov za samotné množstvo zemného plynu zarátať aj fixnú ročnú platbu za dodávku a distribúciu, v našom prípade je to 93 €.
2 Úspora zo zníženia spotreby zemného plynu na ohrev vody.
3 Úspora zo zníženej spotreby zemného plynu na vykurovanie po obnove budovy s použitím kondenzačného kotla a regulácie výroby a spotreby tepla.

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v januári 2013. Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba so súhlasom SIEA a uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ZDROJ: https://www.siea.sk

Na stiahnutie:
Ako vybrať

Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti

Najviac energie sa v domácnosti spotrebuje vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Nemálo peňazí však stojí aj elektrina potrebná na chod domácnosti – na varenie, pranie, osvetlenie, umývanie riadu, vysávanie a na prevádzku spotrebnej elektroniky. Otázka zníženia nákladov aj na spotrebu elektriny je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero skúseností, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

Celková ročná spotreba energie priemernej rodiny na Slovensku je asi 15 500 kWh, čo pri súčasných cenách predstavuje približne 1 500 € za rok. Z uvedeného množstva tvorí spotreba elektriny v domácnosti, ktorá nepoužíva elektrinu na vykurovanie a ohrev vody, zhruba 3 000 kWh za rok. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 500 €, teda tretinu z celkových nákladov na energiu.

V posledných rokoch sa rozdiel medzi spotrebou energie na vykurovanie a ohrev vody a spotrebou energie na prevádzku elektrických spotrebičov v domácnosti čiastočne znižuje. Dôvodov je niekoľko. Nové alebo po rekonštrukcii zateplené domy majú podstatne nižšie tepelné straty, ale spotreba pôvodných domácich spotrebičov sa nemení. Navyše rastie vybavenosť domácností novými alebo výkonnejšími zariadeniami. Kým v minulosti si rodiny vystačili s televízorom, práčkou, žehličkou, chladničkou či vysávačom, v súčasnosti si svoj život nevieme predstaviť bez množstva ďalšej elektroniky a techniky – počítača, tlačiarne, skenera, DVD prehrávača, sušičky a v niektorých prípadoch aj klimatizácie. Doslova „nabitá" spotrebičmi je predovšetkým kuchyňa – od rýchlovarnej kanvice cez kávovar, kuchynský robot, hriankovač, odšťavovač až po mikrovlnnú rúru alebo umývačku riadu.

Otázka zníženia nákladov na spotrebu energie je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero skúseností, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

Slovákom na efektívnosti záleží

Možnosť kúpiť si nový úspornejší spotrebič využilo v nedávnej minulosti oveľa viac Slovákov ako obyvateľov iných krajín. Poukázal na to aj jeden z prieskumov Eurobarometer, ktorý si nechala Európska komisia vypracovať v septembri 2012. Viac ako 25-tisíc obyvateľov z 27 krajín Európskej únie v ňom odpovedalo na otázku, či v predchádzajúcich dvoch rokoch nahradili svoje spotrebiče za úspornejšie, napríklad energetickej triedy A+++. Zo všetkých opýtaných Európanov kladne odpovedalo 54 %. Spomedzi Slovákov dalo súhlasnú odpoveď až 81 % respondentov.

Energetické štítky

Získať predstavu o tom, koľko elektriny spotrebič potrebuje a nakoľko je úsporný v porovnaní s inými, pomáhajú spotrebiteľom od roku 2002 energetické štítky.

Nimi musia byť označené práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu a ďalšie spotrebiče v domácnosti. V decembri 2010 vstúpila do platnosti novelizovaná európska legislatíva v oblasti energetického štítkovania spotrebičov, štítky sú tak jednotné v celej Európe.

Podľa údajov na energetickom štítku sa spotrebiče zaraďujú do siedmich energetických tried od A+++ po D. Každá z tried je rozlíšená aj farebne. Platí pravidlo, že spotrebiče označené zelenými kratšími šípkami sa jednoduchšie obsluhujú a majú nižšie energetické nároky na prevádzku ako tie, ktoré sú označené dlhou červenou šípkou v triede D.

Štítok sú povinní zverejniť všetci predajcovia elektrospotrebičov. Musí byť umiestnený na prednej alebo vrchnej časti výrobku tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Povinnosť zverejňovať údaje uvedené na energetickom štítku majú aj tzv. katalógové či internetové obchody.

Čo nájdete na energetickom štítku chladničky kombinovanej s mrazničkou:

ELEK3-320.jpg

1. Výrobca, obchodná značka 2. Model (typ) 3. Piktogram zatrieďujúci výrobok do príslušnej energetickej triedy 4. Údaj o ročnej spotrebe elektriny v kWh za rok 5. Objem chladiaceho priestoru výrobku 6. Objem mraziaceho priestoru výrobku 7. Hlučnosť výrobku v dB 8. Číslo európskeho nariadenia

Koľko stojí prevádzka spotrebičov

Informáciu o prevádzkovej náročnosti spotrebičov je možné prečítať na energetických štítkoch. Spotrebu elektriny, ktorá je uvedená na štítku, vynásobte jej aktuálnou cenou. Pri svetelných zdrojoch je vhodné zohľadniť aj ich rôznu životnosť. Podrobné informácie o náležitostiach energetických štítkov sú k dispozícii na stránke www.newenergylabel.com. Stránku pripravilo Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED). Systematicky sa problematikou zaoberá aj slovenský člen združenia – CECED Slovakia (www.cecedslovakia.sk).

Na čo domácnosť míňa elektrinu

Najvyšší podiel spotreby elektriny v domácnosti, v ktorej je televízor a počítač zapnutý aj ako pozadie pri domácich prácach, zvyčajne pripadá práve na prevádzku elektroniky. Na významnej časti spotreby každej domácnosti sa podieľa varenie a osvetlenie. Nasleduje nepretržitá prevádzka chladničky, nevyhnutné pranie a v niektorých rodinách aj sušenie.

Toto by platilo v našej modelovej 4-člennej domácnosti, ktorá obýva prízemný nepodpivničený dom s rozlohou zhruba 200 m2. K dispozícii má pritom väčšinu moderných spotrebičov. Hoci nie všetky sú najnovšie, aj pri výbere tých, ktoré nakúpili pred pár rokmi, sa pozerali na energetické štítky.

Samozrejme, podiel jednotlivých spotrebičov na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti do veľkej miery závisí od počtu členov, ich veku a užívateľských návykov. Priemerná mesačná spotreba elektriny pri 4-člennej rodine v dome dosahuje približne 250 kWh. Pri výpočtoch nákladov za spotrebovanú elektrinu sa brala do úvahy priemerná cena elektriny v danom segmente na úrovni 0,16 €/kWh.

V priebehu roka sa intenzita využívania konkrétnych spotrebičov mení. Aj toto sme sa snažili v našej modelovej domácnosti zohľadniť. Pri spotrebe elektriny na osvetlenie sa napríklad počítalo s tým, že v domácnosti je celkový výkon svetelných zdrojov približne 1 300 W. Súčasne sa však v tom istom čase používajú len svietidlá s výkonom 260 W počas 5 hodín za deň.

Do celkových nákladov za elektrinu bola zarátaná aj iná nedefinovaná elektronika s mesačnou spotrebou približne 16,67 kWh.

ELEK4-320.jpg

ELEK5-640.jpg

Chladnička a mraznička

Chladničky a mrazničky síce nemajú príliš veľký príkon, ale energiu potrebujú 24 hodín denne po celý rok. Na spotrebe elektriny v domácnosti sa tak podieľajú významnou mierou.

S úsporami možno začať už pri ich kúpe. Treba zvoliť správny typ, ktorý svojím objemom vyhovuje potrebám domácnosti. Príliš veľké a kapacitne nevyužité spotrebiče spôsobujú zbytočné energetické straty. Primeraný chladiaci priestor na jednu osobu je približne 60 l. Ak máte doma samostatnú truhlicovú alebo zásuvkovú mrazničku, treba zvážiť, či potrebujete kombinovanú chladničku s mrazničkou.

Pri kúpe je nutné myslieť aj na prevádzkové náklady. Na energetickom štítku chladničiek musí byť uvedená spotreba za rok v kWh. Výrobcovia uvádzajú aj údaj za 24 hodín. Pri nezmenenom využiteľnom objeme chladiacej a mraziacej časti sa v súčasnosti táto hodnota pohybuje v rozmedzí tried A+++ až A od 0,4 kWh do 1 kWh. Spotrebu si pri výbere určite všímajte, pretože aj nové menej hospodárne chladničky majú uvádzané prevádzkové náklady počas životnosti vyššie, ako sú obstarávacie. Keďže si tento spotrebič kupujete spravidla na dlhší čas, oplatí sa prepočítať, ako rýchlo a či vôbec sa vám vstupné náklady pri nákupe úspornejších chladničiek môžu vrátiť. No nezabúdajte, že zásadný vplyv na návratnosť investície má ich správne prevádzkovanie.

Prevádzkové a investičné náklady sa pri chladničkách oplatí porovnávať*

ELEK6-640.jpg

Dodržiavať teplotné zóny sa vyplatí

Moderné chladničky majú pre jednotlivé druhy potravín odporúčané zóny s optimálnou teplotou. Od 0 °C v častiach určených na skladovanie mäsa po teplotu okolo +12 °C vhodnú na uskladňovanie nápojov. V prípade chladničky bez zonácie pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5 °C. Zníženie vnútornej teploty o 2 °C znamená zvýšenie spotreby elektriny asi o 15 %. Odporúča sa preto kontrolovať vnútornú teplotu teplomerom. Optimálna teplota v mrazničke je -18 °C.

Dobré rady za málo peňazí

Teoretická spotreba: Údaje o spotrebe uvedené na štítku sú namerané pri referenčných podmienkach, a to pri stabilnej teplote v miestnosti nepresahujúcej 20 °C, optimálnom naplnení 3 objemu a bez otvárania dverí.

Správne umiestnenie: Chladničku treba umiestniť na chladné miesto. Rozhodne by nemala stáť v blízkosti sporáka alebo vykurovacieho telesa. Čím vyššia je teplota okolia, tým vyššia je spotreba energie na to, aby sa vo vnútri udržala požadovaná teplota.

Vetracie otvory: Pri vstavaných chladničkách dohliadnite na to, aby skrinka obsahovala vetracie otvorya bolo v nej dosť miesta na cirkuláciu vzduchu. Minimálna rezerva je 2 cm po bokoch a 5 cm vzadu.

Zbytočne neotvárajte: Každé otvorenie dverí znamená výmenu chladného vzduchu v chladničke za teplý z miestnosti a nutnosť jeho následného ochladenia. Zvýšenie počtu otváraní chladničky má výrazný vplyv na celkovú spotrebu elektriny. Potraviny do chladničky alebo mrazničky ukladajte prehľadne, aby nebolo nutné dvere na dlhší čas otvárať.

Teplé a horúce potraviny do chladničky nepatria: Nechajte ich najskôr vychladnúť. V zime využite napríklad balkón.

Odstraňujte námrazu: Ak nemáte chladničku a mrazničku s automatickým odmrazovaním, pravidelne odstraňujte námrazu z výparníka. Námraza výparník tepelne izoluje a znižuje chladiaci výkon. Na dosiahnutie požadovanej teploty musí kompresor pracovať dlhšie, takže spotrebuje viac elektriny. Aby ste obmedzili tvorbu námrazy, vkladajte vlhké potraviny do chladničky i mrazničky v uzavretých obaloch alebo nádobách.

Utierajte prach: Chladič na zadnej strane spotrebiča pravidelne aspoň raz za pol roka očistite od prachu.Optimálna cirkulácia vzduchu obtekajúceho chladič je nevyhnutná na zabezpečenie odoberania tepla z chladiacej náplne a má podstatný vplyv na prevádzkové náklady. Ak je chladiaca mriežka chladiča pokrytá vrstvou prachu, spotreba chladničky sa môže podstatne zvýšiť.

Koľko ušetríte

50 % energie môžete ušetriť, ak vymeníte starú desaťročnú kombinovanú chladničku za novú z triedy A++. Ak ju budete správne používať, investícia sa vám môže vrátiť aj do 8 rokov. Pri výmene starších modelov bude návratnosť ešte kratšia. O konkrétnej spotrebe vášho zariadenia sa môžete presvedčiť pomocou merača spotreby elektriny.

Varenie a pečenie

Odstránením nesprávnych návykov môžete pri varení výrazne ušetriť čas i energiu. Podstatný vplyv na spotrebu energie má aj výber vhodných spotrebičov na prípravu jedla. Aké sú ich výhody a obmedzenia?

Varné dosky

Po vlne rekonštrukcií pribudli v domácnostiach sklokeramické varné dosky. Bežné sú aj v novostavbách, v ktorých investor nezaviedol plyn. Majitelia tak môžu pri varení využiť len elektrinu. Sklokeramické varné dosky sú pritom energeticky náročné. Celkový elektrický príkon môžu mať až 7,5 kW. Ako prvé sa začali komerčne využívať sklokeramické dosky s infražiaričmi, pri ktorých sa teplo prenáša na dno nádoby prestupom a sálaním. Neskôr pribudli indukčné sklokeramické dosky. Tie sú efektívnejšie, pretože energia sa prenáša striedavým magnetickým poľom priamo do materiálu hrnca, kde sa mení na teplo. Nevyhnutnosťou je magnetický materiál nádob na varenie. Nové verzie infračervených a indukčných varných dosiek, vďaka spôsobu a rýchlosti ohrevu, dokážu znížiť spotrebu elektriny na prípravu rovnakého množstva jedla o 30 až 50 % oproti starším modelom. Ich veľkou výhodou je inteligentné ovládanie. Umožňuje nastaviť dobu varenia a získať informáciu o množstve zbytkového tepla, ktoré sa dá využiť na dovarenie jedla. Aj vďaka rozšírenej plynofikácii sú však stále favoritmi moderných slovenských kuchýň plynové varné dosky. Ich výhodou je rýchly ohrev, ľahká regulácia, okamžité zníženie teploty, ale predovšetkým podstatne nižšia cena plynu oproti elektrine.

Mikrovlnná rúra

Tento pomerne obľúbený spotrebič umožňuje praktický a úsporný ohrev hotových jedál na prípravu menších porcií (do 500 g). Príkon mikrovlnnej rúry sa pohybuje od 800 do 1 000 W. Najrýchlejšie zohrieva jedlo alebo jeho časti s vyšším obsahom vody. Je energeticky úspornejšia ako klasická rúra, ktorá by na dosiahnutie rovnakého efektu potrebovala vyššiu teplotu a aj viac energie. Napríklad ohrievanie jedla priamo na tanieri v mikrovlnnej rúre 8 ušetrí oproti zohrievaniu na sporáku až 70 % energie.

Koľko ušetríte

4-krát menej energie spotrebujete pri varení s pokrievkou. Pokrievka by mala dobre priliehať k nádobe. Už pri niekoľko milimetrovej medzere dochádza k výrazne vyšším stratám tepla z nádoby. V prípade potreby čiastočného odvádzania pár používajte pokrievky s nastaviteľným otvorom.

Dobré rady za málo peňazí

Využite viac stupňov: Ak má elektrický sporák viacstupňovú reguláciu, využívajte ju. Pri zapnutí platne zvoľtenajvyšší stupeň. Krátko po dosiahnutí potrebnej teploty prepnite na nižší stupeň. Proces prípravy pokrmov sa tým nepreruší, ale usporíte energiu.

Zužitkujte zbytkové teplo: Hospodárne variť znamená aj to, že približne 5 – 10 minút pred dovarením prepnete regulátor na nižší stupeň, prípadne ho úplne vypnete. Využijete tak zbytkové teplo varnej zóny.

Dbajte na vhodný hrniec a primerané množstvo vody: Malé porcie varené vo veľkom hrnci spotrebujú zbytočne veľa energie. Platí to aj vtedy, ak použijete na varenie príliš veľa vody. Až 50 % energie a 70 % času pri varení ušetrí tlakový hrniec.

Pozor na odsávač pár: Pri varení bez pokrievok sa môže plytvanie podstatne zvýšiť, ak používate odsávač pár. Pri varení na plyne je dôležité dodržať minimálnu odporúčanú výšku odsávača. Ak je odsávanie príliš intenzívne, môže strhávať plameň a viac tepla odchádza preč.

Pečte viac vecí naraz: Ak v elektrickej rúre pečiete iba kúsok mäsa alebo malý koláč, miniete zbytočne veľa energie.Zvážte, či je možné piecť niekoľko pokrmov naraz. V praxi sa veľmi osvedčili teplovzdušné rúry, v ktorých môžete piecť súčasne vo viacerých vrstvách. Na opečenie niekoľkých kúskov chleba je rozhodne vhodnejší hriankovač ako veľká rúra.

Nepredhrievajte pridlho: Zdrojom veľkých strát je aj zbytočne dlhé vyhrievanie rúry pred pečením. Ak to nevyžaduje druh cesta, nezapínajte rúru príliš skoro. Moderné rúry sú vybavené termostatom. Nastavte ho na potrebnú teplotu a pokrm vložte do rúry okamžite po dosiahnutí požadovanej teploty.

Udržujte čistotu: Pravidelne čistite vnútorný priestor rúry. Znečistené plochy vedú teplo horšie.

Koľko ušetríte

Až o 40 % môžu predlžovať dobu varenia, a tým zvyšovať spotrebu elektriny hrnce s nerovným alebo klenutým dnom. Na varenie používajte nádoby, ktoré dobre a celou plochou priliehajú k ohrevnej ploche. Priemer dna hrnca má zodpovedať priemeru varnej zóny alebo platne. Príliš veľké alebo malé hrnce predlžujú dobu varenia. Napríklad, ak má hrniec len o 3 cm menší priemer, ako je priemer varnej platne, môže uniknúť do okolia až tretina energie.

Práčka

V domácnosti je to jeden z najbežnejších spotrebičov a zároveň jeden z najväčších „žrútov" energie. Práčka je energetickynáročná, norma v jej prípade odporúča samostatne elektricky istený vývod.

Spotreba elektriny pri praní je závislá predovšetkým od typu automatickej práčky. Pred kúpou sa zoznámte s jej mernou spotrebou energie na jeden prací cyklus. Najzaujímavejšie úspory možno dosiahnuť pri ekonomických programoch. Moderné práčky spotrebujú pri 5 kg bielizne približne 50 l vody a 1 kWh energie. Vhodný objem práčky zvážte podľa počtu členov rodiny. Pri starších modeloch spotrebu elektriny neovplyvňoval fakt, či je úplne alebo len čiastočne naplnená. Preto je najvýhodnejšie tieto práčky naplniť doplna. Niektoré novšie práčky už čiastočne prispôsobujú spotrebu vody skutočnej hmotnosti náplne, čo ovplyvňuje aj spotrebu elektriny.

Dobré rady za málo peňazí

Znížte teplotu vody pri praní: O spotrebe elektriny automatickej práčky rozhoduje predovšetkým ohrev vody v hlavnej fáze pracieho cyklu. Obmedzenie teploty pracej vody je najúčinnejšou cestou k dosiahnutiu úspor energie. Znížením teploty z 90 °C na 60 °C ušetríte okolo 25 % energie. Úspory pri znížení teploty na 40 °C sú ešte výraznejšie.

Dôležitá je aj voľba pracích prostriedkov: Ak používate také, ktoré vyperú oblečenie aj pri nižšej teplote,ich prípadne vyššia cena sa vám čiastočne vráti v úspore energie.

Predpieranie by nemalo byť samozrejmé pri každom praní: Je energeticky náročné. Používajte ho lenv prípade veľmi znečistených odevov.

S najvyššími otáčkami odstreďujte len pred sušením v sušičke

Práčka s vysokými otáčkami pri odstreďovaní má zmysel predovšetkým vtedy, ak následne vložíte odev do sušičky. Pri 1 600 otáčkach za minútu sa odstredí z textílií až o 10 % viac vody ako pri 1 200 otáčkach. To ušetrí energiu a čas pri sušení v sušičke. Ak sušíte klasicky, príliš vysoké otáčky môžu spôsobiť výrazné pokrčenie bielizne. Na jej vyrovnanie potom spotrebujete viac elektriny pri žehlení.

Prať naplno pri nižšej teplote sa vyplatí

Prali ste doteraz všetko na 60 °C a väčšinou sa vám nepodarilo práčku naplniť úplne? Viete, že pri nižšej teplote s plnou práčkou ste mohli ušetriť takmer polovicu nákladov na vodu a elektrinu? So staršou práčkou z nášho príkladu by ste tak zbytočne "vyhodili" 20 € za rok. Pri praní pri teplote 40 °C s plnou práčkou by ste ich ušetrili. Ak potrebujete ročne vyprať 600 kg šatstva, malo by vám na to pri hmotnosti náplne práčky 5 kg stačiť 10 pracích cyklov za mesiac.

ELEK11-640.jpg

Viac alebo menej vlhkosti

Pri sušení vo vnútorných priestoroch bytu vlhšia bielizeň znamená viac vody vo vzduchu, preto nemusíte používať dodatočné zvlhčovače. Ale pozor, vo vypraných odevoch je aj po odstredení na vyšších otáčkach niekoľko litrov vody, ktoré kondenzujú v miestnosti. Ak je vlhkosti príliš veľa, musíte častejšie vetrať. Tak vám uniká teplo, za ktoré platíte.

Domáci pomocníci

Sušička

Sušičky zatiaľ nie sú v našich domácnostiach veľmi rozšírené. Aj preto, že automatické sušenie teplým vzduchom je energeticky náročné, a teda aj drahé. Zatiaľ čo za sušenie na čerstvom vzduchu neplatíte, vysušenie náplne z jednej práčky v sušičke môže stáť 60 centov. Stále však pribúda tých, ktorí sa chcú vyhnúť žehleniu alebo sa obávajú zvýšenej vlhkosti pri sušení odevov v miestnostiach.

Na trhu existujú dva základné typy sušičiek – kondenzačné a odvetrávacie. Populárnejšie a stále viac využívané sú kondenzačné sušičky, v ktorých para vzniknutá pri ohreve náplne skondenzuje na vodu. Odvetrávacia sušička môže byť používaná tam, kde je možné vlhký teplý vzduch, predovšetkým v lete, vypúšťať do exteriéru. Najhospodárnejšie z hľadiska prevádzky a najšetrnejšie k sušeným textíliám sú kondenzačné sušičky s tepelným čerpadlom. Sú však cenovo náročnejšie.

Žehlička

Hoci sa u nás žehlí stále menej, prípadne nie všetko oblečenie, stále sú domácnosti, kde sa žehlí všetka bielizeň. Moderným žehličkám nechýba automatické naparovanie, čo z nich robí energeticky pomerne náročný spotrebič. Ich príkon sa pohybuje od 1 400 W do 2 400 W. Čím viac naparujete, tým viac elektriny spotrebujete. Je preto dobré, ak bielizeň nenecháte vyschnúť úplne. Stačí ju iba presušiť a žehliť, kým je ešte trošku vlhká. Môžete tak ušetriť až 40 % energie. Pri používaní žehličky dbajte hlavne na nastavenie správnej teploty na termostate. Nenechávajte zbytočne žehličku „v teplej rezerve", radšej ju vypnite.

Koľko ušetríte

Až o 50 % menšiu spotrebu oproti klasickým kondenzačným sušičkám majú kondenzačné sušičky s tepelným čerpadlom. Stoja síceo trochu viac ako klasické sušičky, ale čerpadlo dokáže využiť aj teplo z kondenzácie.

Umývačka riadu

Väčšina ponúkaných umývačiek riadu patrí do triedy A alebo dokonca A+. To znamená, že na jeden cyklus spotrebujú maximálne 1 kWh elektrickej energie a najviac 12 l vody. Najnovšie modely už dokázali ísť so spotrebou vody aj pod 10 l bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo kvalitu umývania. Súčasťou hodnotenia je i účinnosť umývania a sušenia, pričom tá sa odvíja od vyhotovení umývacích ramien. Čím viac ich bude, tým lepšie bude umývačka pracovať. Umývačky, samozrejme, potrebujú pre svoju prevádzku elektrickú energiu, ale náklady na jej spotrebu sa vyrovnajú tým, koľko pritom ušetríte vody a predovšetkým vášho času.

Kávovar alebo rýchlovarná kanvica

Ak si chcete častejšie variť kávu, môžete na to použiť kávovar aj rýchlovarnú kanvicu. Je len na vás, čo si vyberiete. Pri rozhodovaní o nákupe kávovaru treba zvážiť koľko šálok za rok skutočne doma navaríte. Spotreba elektriny pri 2 až 4 šálkach kávy denne nehrá príliš veľkú úlohu. Rozhodujúca je skôr dosiahnuteľná kvalita kávy.

Rýchlovarné kanvice aj vďaka rýchlosti ohrevu ponúkajú úspornejší spôsob zohrievania vody ako plynové či elektrické varné dosky. Straty tepla sálaním do okolia sú pri nich podstatne nižšie. Veľkým pomocníkom je termostat s automatickým vypnutím. Pri najmodernejších kanviciach si môžete dokonca nastaviť, na akú teplotu má byť voda ohriata, napríklad instantnú kávu je vhodné zalievať vodou s maximálnou teplotou 80 °C. Aj s rýchlovarnou kanvicou však môžete mrhať energiou. Ak si 2-krát denne zohrejete 1 l vody a využijete z neho iba 0,5 l, tak ročne „vylejete" do výlevky 365 l teplej vody. Za zbytočne spotrebovanú elektrinu tak zaplatíte 6,8 €.

Koľko ušetríte

20 až 35 € môžete ročne ušetriť, ak potrebujete denne používať umývačku riadu. Pokiaľ umývate riad ručne, pretečie až 5-krát viac vody, ako keby ste rovnaké množstvo tanierov či hrncov zverili umývačke. Uvedená úspora platí pre najnovšie zariadenia v bytoch, ktoré sú zásobované teplou vodou z centrálnych rozvodov pri priemernej cene za vodné a stočné 2,80 € za meter kubický vody. Kto má možnosť, môže umývačku, vďaka vstupu na teplú vodu, pripojiť k domácemu systému ohrevu vody pomocou slnečnej energie a ušetriť na tom, že vodu nemusí zohrievať spotrebič.

Elektronika

Počítač a notebook

Pri kúpe počítača by ste mali zvážiť, na čo ho budete využívať a podľa toho vhodne zvoliť jeho pracovný výkon. Príkon zdroja sa odvíja predovšetkým od náročnosti vybavenia, najmä od procesora a grafickej karty.

K významným faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať spotrebu, patrí frekvencia a počet jadier procesora. S vyššou frekvenciou a zvýšeným počtom jadier narastá i spotreba. Dôležitá je tiež kapacita pamäte RAM. Ak je dostatočne veľká, procesor nemusí tak často využívať harddisk a energie sa minie menej.

Na spotrebe elektriny sa odrazia aj činnosti, na ktoré počítač používate. Napríklad domáca zostava s frekvenciou 4-jadrového procesora 3,7 GHz a s grafickou kartou s frekvenciou 1 225 MHz odoberá v režime spánku približne 4 W, pri surfovaní alebo používaní textového editora 100 W a pri hraní graficky náročnej hry 240 W a viac.

Spotreba notebooku je výrazne nižšia ako pri bežnom počítači. Zvyčajne sa pohybuje od 25 do 50 W. Klasická počítačová zostava je väčším „požieračom" elektriny než notebook, all-in-one PC alebo iné úsporné riešenia.

Televízor

Tradičné CRT televízory majú najnižšiu spotrebu elektriny. Ponúkajú však horšiu kvalitu obrazu, čo môže spôsobovať únavu očí. Chýbajú im aj možnosti interaktívneho ovládania. V pohotovostnom režime majú naopak podstatne vyššiu spotrebu ako moderné prístroje.

LCD televízory s LED podsvietením majú približne o 25 až 30 % nižšiu spotrebu elektriny oproti plazmovým televízorom. Pri ich výbere je však dôležité brať do úvahy aj iné faktory, napríklad kvalitu obrazu.

Koľko ušetríte

70 % energie môžete ušetriť, ak vymeníte starý monitor počítača za LCD monitor. Navyše, ten má až dvojnásobnú životnosť.

STAND-BY režim

Spotrebiče môžu spotrebovávať elektrinu, aj keď nepracujú. Pohotovostný režim alebo tiež stand by režim znamená, že je spotrebič zapojený v sieti, ale nevykonáva svoju hlavnú funkciu. Umožňuje pohodlnejšie používanie, napríklad prostredníctvom diaľkových ovládačov alebo slúži pri zabezpečení automatického nahrávania programov.

Jednotlivé spotrebiče v pohotovostnom režime v porovnaní s normálnou prevádzkou nemajú veľkú spotrebu. Tá sa pri starších modeloch pohybuje od niekoľkých až po desiatky wattov. Skúste si však spočítať, koľko takýchto spotrebičov doma máte.

Odber elektriny pri zariadeniach v pohotovostnom režime je nepretržitý. Ak by sme brali do úvahy ročnú spotrebu bežných domácich spotrebičov v celodennom pohotovostnom režime (TV, video, notebook, PC s príslušenstvom, mini hi-fi veža, mikrovlnná rúra, satelitná súprava, nabíjačka), mohli by sme dôjsť k hodnote 500 až 700 kWh, čo pri súčasných cenách elektriny určite nie je zanedbateľná hodnota.

Od roku 2010 sa už v Európskej únii nesmú predávať prístroje, ktoré by v pohotovostnom režime odoberali vyšší výkon ako 2 W. Od roku 2013 by to malo byť maximálne 1 W.

Ako si poradiť

Používajte klasické predlžovacie šnúry s multizásuvkovou lištou vybavenou vypínačom. K dispozícii sú aj inteligentné predlžovacie šnúry (tzv. stand-by killers), ktoré automaticky reagujú na vypnutie televízora diaľkovým ovládačom alebo na vypnutie počítača. Samy odpoja ostatné pridružené spotrebiče, ktoré bez zapnutého televízora nemá zmysel prevádzkovať (DVD prehrávač, set top box a podobne).

Pozor na žrútov energie

Typický, stredne veľký starší televízor má príkon 100 W, ak je zapnutý. V pohotovostnom režime (vypnutý diaľkovým ovládačom) odoberá v priemere 5 W. Pokiaľ budete sledovať televíziu 1 hodinu denne a v ostatnom čase je v pohotovostnom režime, zaplatíte celkovo viac za spotrebu, keď je televízor vypnutý, než keď je zapnutý. DVD prehrávače a DVD rekordéry sú vzhľadom na reálny čas ich využívania ešte väčšími „žrútmi" elektriny. Podľa výsledkov projektu REMODECE len 5 % ich spotreby tvoria ich hlavné funkcie, ako sú nahrávanie a prehrávanie. Významná časť spotreby pripadá na čas, kedy zostávajú zbytočne „zapnuté" v stand-by režime.

Osvetlenie

V posledných rokoch platia domácnosti, ktoré venujú pozornosť novinkám v svetelnej technike, za osvetlenie stále menej. Je to napríklad preto, že namiesto obyčajných žiaroviek používajú úspornejšie svetelné zdroje.

V bežnej domácnosti sa na osvetlenie doteraz spotrebovalo približne 15 až 20 % elektriny. Predpokladá sa, že tento podiel ešte výrazne klesne. Na základe rozhodnutia Európskej únie skončil v septembri 2012 predaj neefektívnych klasických žiaroviek, ktoré premieňali na teplo približne 90 až 95 % elektriny. Hoci sa v obchodoch ešte môžu objavovať, dopredávajú sa len posledné zásoby. Mnohí sa preto pýtajú, akým svetelným zdrojom môžu nahradiť klasickú žiarovku.

Pred kúpou je nutné vedieť, kde bude svetelný zdroj použitý. Pri výbere je rozhodujúce, čo budeme vykonávať v osvetľovanom priestore. Napríklad, či v danej miestnosti oddychujete alebo pracujete. V prvom rade je cieľom dosiahnuť optimálnu kvalitu osvetlenia. Osvetlenie má hlavne podľa potreby osvetľovať obytný priestor a nie šetriť elektrinu.

Podľa čoho si v obchode vybrať vhodný svetelný zdroj? Podstatné informácie, ktoré potrebujete vedieť, nájdete na obale.

Aké je rozdelenie svetelných zdrojov z hľadiska hospodárnosti využitia elektriny:

ELEK16-530.jpg

Trieda energetickej hospodárnosti

Zo 7 tried energetickej hospodárnosti svetelných zdrojov je najefektívnejšia trieda A. Patria do nej úsporné žiarivky, LED zdroje a kvalitné kompaktné žiarivky. Ale pozor, trieda pri rovnakom druhu zdroja môže byť rozdielna. Závisí, samozrejme, od kvality. Tiež sa prejaví na cene. Je preto potrebné vždy si ju overiť priamo na energetickom štítku svetelného zdroja, kde musí byť označená šípkou. Presnejšiu hodnotu energetickej hospodárnosti možno zistiť podľa merného svetelného výkonu (lm/W).

Obal svetelného zdroja prezradí všetko potrebné

Príkon (W) – udáva odber elektriny vo wattoch.

Svetelný tok (lm) – prezradí, koľko svetla dokáže pri maximálnom výkone svetelný zdroj vyžiariť.

Merný svetelný výkon (lm/W) – udáva, s akou hospodárnosťou je elektrina vo svetelnom zdroji premenená na svetlo. Podľa tejto hodnoty sú zdroje začlenené do jednej zo 7 tried energetickej hospodárnosti. Výrobcovia kvalitnejších svetelných zdrojov zvyčajne uvádzajú na obale aj presnú hodnotu merného svetelného výkonu.

Šírka farebného spektra (ra) – platí, že čím je hodnota bližšie k 100, tým je svetlo bližšie k prirodzenému dennému svetlu. Prirodzené podanie farieb mali klasické žiarovky. Z momentálne dostupných zdrojov majú Ra = 100 halogénové žiarovky. Dobré farebné podanie majú aj zdroje na báze LED.

Rýchlosť rozsvietenia – hovorí o tom, ako rýchlo dosiahne svetelný zdroj 60-percentný výkon. U starších modelov kompaktných žiariviek sa hodnoty môžu pohybovať rádovo až v minútach.

Možnosť stmievania – stmievať možno iba tie svetelné zdroje, ktoré majú túto vlastnosť uvedenú na obale.

Životnosť – uvádza sa v hodinách.

Počet spínacích cyklov – udáva počet zapnutí a vypnutí, ktoré vydrží svetelný zdroj. Životnosť kompaktnýchžiariviek uvedených na trh v 90-tych rokoch bola obmedzená veľmi nízkym počtom spínacích cyklov. Novšie špeciálne modely už túto nevýhodu nemajú a je možné ich použiť aj na miestach, kde je nutné zdroje často zapínať a vypínať, napríklad na chodbách.

Pätica – vo svetelných zdrojoch býva v rôznom prevedení. V domácnostiach sú najbežnejšie pätice so závitom E 14 a E 27.

Farba svetla

Zlým výberom farby svetla môžete veľa pokaziť. Teplé svetlo má žltú farbu a pôsobí tlmeným dojmom. Vhodné je v oddychových zónach. Studené svetlo má modrastý nádych, vďaka nemu vnímame ostrejšie a jasnejšie. Používa sa v pracovných priestoroch. Pre farbu svetla sa používa škála podľa teploty chromatickosti. Udáva sa v kelvinoch. Na obale svetelného zdroja musí byť vždy uvedená.

ELEK17-215.jpg

Druhy svetelných zdrojov

Žiarovky – ich účinnosť je pomerne nízka. Na svetlo sa premení iba 5 až 10 % dodanej elektriny, zvyšok sa premení na teplo. Medzi ich najväčšie klady patrí vynikajúce farebné podanie a nízka nákupná cena. ELEK18.1-100.jpg
Halogénové žiarovky  majú o viac ako 20 % nižšiu spotrebu ako klasické žiarovky a vyše dvojnásobnú životnosť. V minulosti sa v domácnosti používali predovšetkým tam, kde bolo potrebné sústredené „bodové" svetlo. V súčasnosti sú už k dispozícii aj v prevedení, ktorým je možné nahradiť klasické žiarovky. Najbežnejšie sa s nimi stretávame v automobilových reflektoroch. ELEK18.2-100.jpg
Kompaktné žiarivky – ušetria 70 až 80 % energie oproti žiarovkám pri porovnateľnomsvetelnom toku. Žiarivky s príkonom 9 W až 23 W môžu nahradiť v rovnakých svietidlách žiarovky s príkonom 40 W až 100 W. Sú vhodné ako hlavné osvetlenie do tých miestností, kde sa svieti bez častého zapínania a vypínania. Napríklad do kuchyne, obývačky alebo detskej izby. Pri ich výbere si dajte pozor na farbu vyžarovaného svetla. ELEK18.3-100.jpg
Lineárne žiarivky – v mnohých domácnostiach sa stále používajú staršie modely lineárnych žiariviek T8 s priemerom 26 mm v svietidlách s elektromagnetickým predradníkom. Spoznáte ich aj podľa väčšieho priemeru trubice. Oplatí sa nainštalovať novšie modely svietidiel s elektronickými predradníkmi a žiarivkami T5. Sú úspornejšie, majú vyšší svetelný výkon a aj podstatne lepšie podanie farieb. Na vonkajšie osvetlenie však nie sú vhodné, pretože pri teplote pod +7 °C sa nespoľahlivo zapaľujú a výrazne klesá ich svetelný tok. ELEK18.4-100.jpg
Led svetelné zdroje – zvyčajne sa v nich používa viacero diód súčasne. Predstavujú inovatívnu technológiu s výbornou perspektívou efektívnejšieho využívania elektriny v osvetlení. Postupne sa udomácňujú aj v bytoch a rodinných domoch. Výkon svetelných zdrojov sa pohybuje rádovo vo wattoch, čo postačuje na použitie v domácnosti. Nevadí im časté spínanie a majú výborne regulovateľnú intenzitu osvetlenia. Ich nevýhodou je vysoká cena, čo je čiastočne vyvážené dlhou životnosťou. ELEK18.5-100.jpg

Dobré rady za málo peňazí

Najhospodárnejšie sú svietidlá s priamym osvetlením. Používajú sa pre intenzívne lokálne osvetlenie náročnejších činností. V šatniach, šatníkoch, komorách a ostatných miestnostiach, v ktorých sa nepohybujete často, je vhodné nainštalovať pohybové snímače. Vďaka nim sa svietidlá zapnú iba vtedy, ak sa tam niekto nachádza. Pozor však na voľbu svetelného zdroja. Obyčajná kompaktná žiarivka sa tam nehodí, pretože jej spínaním sa podstatne znižuje životnosť. Navyše, počas krátkeho pobytu v miestnosti často nedosiahne ani plný svetelný tok.

Ako usporiť energiu i peniaze

Ak vás zaujíma, ako vybrať finančne optimálne riešenie, treba okrem prvotných investičných nákladov vždy zohľadniť aj spotrebu elektriny a životnosť svetelného zdroja.

Porovnali sme náklady pri klasickej žiarovke, halogénovej žiarovke, kompaktnej žiarivke a LED svetelnom zdroji s rovnakým svetelným tokom. Najdlhšiu životnosť dosahujú kvalitné LED svetelné zdroje, ale ich obstarávacie náklady sú násobne vyššie oproti ostatným. Výrobcovia uvádzajú pri LED svetelných zdrojoch životnosť minimálne 30-tisíc hodín, čo môže byť pri priemernom svietení 5 hodín denne viac ako 16 rokov. Počas tohto obdobia by ste však museli použiť až 30 klasických alebo 6 halogénových žiaroviek či 4 kompaktné žiarivky. Po sčítaní obstarávacích nákladov a nákladov na prevádzku z porovnania najvýhodnejšie vychádzajú LED svetelný zdroj a kompaktné žiarivky. Ak vymeníte 60 W klasickú žiarovku za LED svetelný zdroj alebo kompaktnú žiarivku a potrebujete svietiť každý deň v priemere 5 hodín, ušetríte ročne približne 15 € na nákladoch na elektrinu.

ELEK19-640.jpg

Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pre presnejší výpočet úspor si dosaďte hodnoty a ceny konkrétnych zdrojov.

Ešte úspornejšie

Nové osvetľovacie technológie prinášajú výrazné úspory v spotrebe elektriny. Sledovať trendy v ich vývoji sa oplatí. Pri zavádzaní noviniek do praxe však treba zachovať opatrnosť. Najmä v oblasti využívania LED diód prebieha ešte stále intenzívny výskum a vývoj, ktorý každoročne prináša zásadné zlepšenia podstatných vlastností, napríklad merného svetelného výkonu. No keďže práve LED zdroje majú extrémne dlhú životnosť, ak si ich teraz kúpite a vybavíte nimi vo veľkom celú domácnosť, oberiete sa o možnosť kúpiť si v krátkej budúcnosti ešte úspornejšie modely.

Vytlačený leták je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ZDROJ: https://www.siea.sk